img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 4 Celebrate | 10.00%
Download App
Reading History

Chapter 4 Celebrate

Word Count: 1469    |    Released on: 29/03/2022

anteen. Kaya saglit akong huminto at kinuha sa bulsa ko ang cellphone ko

hie!" bunga

na ba ang klase

on sa canteen nagugut

Nandito ako nga

riyan." Ibinaba ko na ang tawa

gad ko rin naman siyang nakita sa dulong bahagi. Lumapit na

ay kaagad na akong lumapit s

ko ng food, gutom na talaga ako. Kumain kana

g kumain." Inayos niya ang mga gamit niya sa mesa

ton, dave, james at ang crush ni Bea na si Ken. Kaya siguro s'ya narito at gusto

, Beshie," sabi niya

ko naman kung ano ang pinapakuwe

ng-ngiti siya na animo'y kinikilig sa guston

g sagot habang sumusubo na ng pagkain.

wento diyan?" Sumimangot ang kaniyang mukha na war

na sa kanya ang mga nangyari simula kanina sa Coffee Shop, at iyong nagulat ako na siya an

ay parang kinikilig p

rn more from him." Napanganga naman ako sa sinabi niya. Nakapa

pinahiya pa niya ako sa buong klase," inis na sabi k

uwa sa kanya, pero siya parin ang Profe

age," ani ko sa kanya. A-attend

ako next week, baka naman p'wede mo

ang aga naman yata?" may pagtataka niyang tanong, b

ahihiya na ako sa kapatid ko nuh. Ayaw ko na um

ng tumayong mga magulang ko, sinuportahan niya ang pag-aaral ko at mga kailangan ko sa araw-araw. Nagtatrabaho si

. Ford. Gano'n parin siya, masungit at perfectionist sa lahat ng bagay

g inaplayan ko at kaagad hinanap ang HR department para sa interview. Suot ko ang puting long s

ng na ako sa interview. Nagdasal

skills at kung ano ang ma-contribute ko sa kum

ult. May mga kasama rin ako rito na mangilan-ngilan na appl

ang mga nakapasa. Laking pasasala

n ko na ito kaagad, para graduation certificate nalang

a naman ang kapatid ko para sa akin. Sinabi ko rin sa kaniya na huwag na niya akong alalahanin, dahil kaya ko na

ay nagulat ako ng bigla nalang akong

a-muscle na batak sa gym. Napatunghay a

tunghayan ko siya. Sh*t! ang guw

. Fo

ns, Are yo

sorry,

ya ngayon. Parang walang regla. Mahinahon ang pagsasalita niya at masuyo rin ang mga mata niya. Pa

tanong niya sa akin a

l hindi ko alam ang isasagot ko. Sasabihin ko ba sa kanya na nag-apply ako? Bakit ko

g may tumawag sa pangalan niya.

niya at kaagad naman ak

*

ong nakipagkita kay Bea. Upang ibalita na magkaka

im ng mga puno. Doon ang tambayan namin after class dahil bukod sa malilim ay

n. Lagi nalang siyang nauuna, nagmamad

mayo siya sa pagkakaupo niya na w

ws," masayang pagkaka

vin. Si Avin ay kaibigan din namin ni Bea. Minsan lang namin siya nakakasa

ng hindi na makapaghintay pa na s

ship for the nex

ow

in. Talagang gusto niya ulit mag

i para saiy

nk y

man, Avin

te. "Magiging regular worker na ako sa ospi

ng-masaya kami a

aman ni Bea, na halatang exc

ag-start kaagad, kapag nakuha ko

g mo!" masayang

tatlo. Walang kapantay na kaligayahan ang narara

o na may napakalaking mga ngiti at b

," pagsang-ayon

on," pigil ni Bea. "Bukas an

nse bukas. Minsan lang naman ito, Beshie," sabi ko sa kanya at bini

" sabi ko pa sa

on baka ma-late ka ng gising b

et ako n

i Bea. Dahil sa pagpupumilit

Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY