img The Professor's White Lies(Filipino)  /  Chapter 2 Coffee Shop | 5.00%
Download App
Reading History

Chapter 2 Coffee Shop

Word Count: 1116    |    Released on: 29/03/2022

MONT

t nakita ko na alas-syete y medya na ng umaga. Alas neube naman ng umaga ang klase ko kaya kahit inaantok pa ako ay kaagad na akong tumayo at pumasok

one ko gayun din ang bag ko a

ko kagabing hapunan. Dahil may oras pa naman ay dadaan na lamang ako sa coffee sh

bati sa akin ni Ron, ang barista at cas

usta ka?" magiliw ko namang tugon sa k

o dahil ikaw ang bumubuo nito." Hay

ko p'wede ma

t, puro ka

e me a chance." Nginitian ko laman

o, pakitapangan 'yung kaya

ng gugustohin mo lang." Natawa n

naririto ako. Matagal ko ng kak

sa mga biro niya. Iyon a

putol ko sa usapan at

pa ring boses habang inuumpisahan ng gawin ang o

e." Iniabot niya ito sa akin na may kas

apa-atras, ngunit may naapakan ako at nawalan ng balanse kaya mabilis akong b

ng aking mga mata na halos isang dangkal lang ang layo ng aming

it nanlaki ang aking mga mata nang bigla na la

g ng suot niya na animo'y nadumihan. Napansin ko naman na hawak ng isa niyang kamay ang kape ko at waring ibinabalik sa a

wapuhan, talagang hahanga ka sa una niyo pa la

y katangkaran din at napakapormal niyan

anya ng kaguwapuhan. Parang Prince Charming ang dating. Pero saksakan s'ya

I been waiting for so long here,"

rn now," sarkastiko niyang wika at napanganga nama

ng talaga guwapo sinasabi ko talaga sa'yo makakatiki

lan ako at naalala na hindi ko

tin nasa labas ka at sinalo mo lahat." Itinikwas ko ang aking buhok pali

urs. Iuwi mo kung gusto mo." Tumalikod na

git panira ng araw, ang aga-aga," pagmamaktol ko habang naglalakad na patungo sa University kung

sa upang tingnan ang oras, eight twenty na ng umaga. Medyo

sa University ay dumaa

ng aking mukha at

kape. Nakasuot lang ako ngayon ng plain shirt at jeans, wala

aagad na din akong nagtungo sa si

Sav Good

rning, beaut

a ka pa sa

kakaklase kong lalaki at ramdam ko n

rning ko dahil sa antipatikong lalaking 'yun. Akala ko pa naman mala-night

ibang kurso ang mga kaibigan ko. Kinakausap ko naman ang mga kaklase ko kapagkinakausap nila ko, p

ko silang mga nagbubulungan

matics," bulong sa akin ng katabi kong si John. Napansin n

ya bilang tugon. Kung kelan ilang araw nalang defense at gr

sroom ang bago naming Professor. Biglang nanlaki ang mga m

od mor

a kaklase ko. At nag-umpisa nang magtilian at ani

Download App
icon APP STORE
icon GOOGLE PLAY